Archive for the Grafika reklamowa Category

W KAŻDEJ DZIAŁALNOŚCI TWÓRCZEJ

Ogranicza się do przekazania rzeczy możli­wych do nauczania, do skierowania pracy na właś­ciwe tory. Przyjmuje za podstawę doświadczenia, które nigdy nie przybrały postaci skostniałego schematu. Spożytkowuje to co dobre, obojętnie skąd pochodzi, i jest dostatecznie tolerancyjna, aby uznać także to co obce, jednorazowe i opierające się jakiemukolwiek przekształceniu. W każdej działalności twórczej, obojętnie czy cho­dzi o […]

CELOWA JEDNOŚĆ

Celem  i jest nauczenie, jak z obra­zu i pisma stworzyć celową i pełną wdzięku jed­ność. Książka jest przeznaczona dla wszystkich, którym zależy na technicznie czystym, sensownym i artystycznie bezbłędnym komponowaniu. Nie mo­że ona jednak zastąpić ani terminowania, ani — ze względu na szczególne założenia — podręczników z zakresu zecerstwa, drukarstwa, papiernictwa, technik reprodukcyjnych i reklamy. […]

ZA POMOCĄ ŚRODKÓW WIZUALNYCH

Propagowanie za pomocą środ­ków wizualnych, czyli największa część wszystkich form wypowiedzi, wymaga od fachowców dogłęb­nej znajomości właściwości ilustracji. Ogromnie zróżnicowany podział pracy w zakresie „feklamy spowodował, że projektant środków rekla­my i grafiki użytkowej często nie ma żadnego wpływu na ostateczny wygląd swej pracy. Agen­cje reklamy rozdzielają zlecenia różnym grupom ludzi w ten sposób, że dopiero połączona […]

NIEJEDEN PROJEKT

Niejeden projekt traci na wartości wskutek złego umieszczenia. Dziś bardziej niż kiedykolwiek po­winien wykonawca troszczyć się o to, aby pracy nie uważać za zakończoną z chwilą oddania, lecz starać się także kierować dalszym jej losem. Wła­śnie grafik powinien umieć ująć obraz i skład w tak jednolitą formę, aby nie mogła jej ulepszyć żadna korekta. Do […]

FOTOGRAFIK PRASOWY

Fotografik prasowy nie potrzebuje wykonywać nawet tego, wie bowiem z doświadcze­nia, że redaktor graficzny wymaga od niego tylko powiększenia całego negatywu na lśniącym papie­rze. Nigdy nie wie z góry jak jego zdjęcia‘będą wyglądały w druku, nie uczestniczy bowiem pra­wie zupełnie w kształtowaniu kolumn czasopism czy prospektów. Często nie rozpoznaje własnych zdjęć, gdy kadr i umiejscowienie […]

ZALEŻNOŚĆ OD PISMA

Także ilustrator traktuje swą pracę najczęściej ja­ko rzecz samą w sobie. Tymczasem zaś ilustracja jest zależna od pisma; trzeba więc, aby malarze i artyści graficy zdali sobie z tego sprawę. Z zawodu zecera rozwinął się zawód poligrafa, pro­jektującego za pomocą środków typograficznych. Nieznany mu pierwotnie obraz ma swą własną dynamikę, niedostrzeżenie której prowadzi do sprzeczności […]

PRACA W REKLAMIE

Od ukształtowania kolumn czasopisma, magazynu czy jakiejś gazety w bardzo znacznym stopniu zależy sukces publikacji. Każde zdjęcie i każdy rysunek wymaga odpowiedniej wielkości, umiejscowienia i kadrowania. Wybór i układ pisma mogą oddziaływanie jakiegoś druku spotęgować lub zniweczyć. Jak dotąd żadna książ­ka nie pomogła redaktorowi graficznemu w jego pracy, nie omówiła doświadczeń i nie odpowiedzia­ła na […]