Archive for the Grafika reklamowa Category

Stojaki reklamowe z plexi

Gdy mowa o czymś bardzo potrzebnym, czym są stojaki reklamowe z plexi, to bez dwóch zdań są to bardzo przydatne pomoce reklamowe. Jeśli lepiej zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście są to bardzo potrzebne produkty, to zgłębiając mnóstwo raportów w kwestii użyteczności takowych stojaków zdamy sobie sprawę, że rzeczywiście są to niesłychanie potrzebne elementy kampanii […]

CELE I ZAŁOŻENIA

Najważniejszym pośrednikiem w obcowaniu czło­wieka z otaczającym go światem jest oko. Wszyst­kie inne zmysły są podporządkowane wzrokowi; jednak dopiero siła ich reakcji jest miernikiem, czy to, co ujrzane, godne było uwagi.’ Najstarszą formą powiadamiania było słowo mó­wione. Wymagało jednak obecności partnera. Na­stępnie człowiek odkrył możliwość porozumiewa­nia się za pośrednictwem obrazów, a więc utrwa­lania wiadomości, życzeń i […]

KOMPOZYCJA

Czy jednak znaki drogowe, astro­nomiczne i meteorologiczne są jeszcze obrazami? Czy raczej nie czyta się ich? Czy świadomość nie tłumaczy kręgu słonecznego, kwadry księżyca, zna­ku ostrego zakrętu przy krawężniku, czerwieni i zieleni w świetlnej regulacji ruchu od razu na sło­wa i zdania? Człowiek „odczytuje” każdy obraz w taki sam sposób, jak słowo pisane lub drukowane: […]

PISMO I OBRAZ

Przy piś­mie zaś mówi się o jego rysunku, o obrazie składu, a więc o symbolach. Ludzie „wszystkich epok posługiwali się w różny sposób obiema możliwościami powiadamiania. Do­piero jednak współczesność uczyniła obraz środ­kiem porozumiewania równie ważnym jak wyna­lazek Gutenberga. Obraz jest nawet wszechstron­niejszy i czytelniejszy od słowa drukowanego.Na temat pisma i obrazu powstało wiele prac w różnych […]

MAKIETA JEST PODSTAWĄ

Nad skutecznym ukształtowaniem środków rekla­my, nad kompozycją czasopism i książek ilustro­wanych pracuje wielu ludzi. W makiecie — będą­cej również tematem niniejszej książki — nadaje się wypowiedziom reklamowym i publikacjom pierwszą widoczną formę. Ustala się tekst i obraz w ich wielkościach i zależnościach, ustawia je i wzajemnie zestawia, gdy są już ustalone, lub też szkicuje się […]

KAŻDA KSZTAŁTOWANA FORMA

Każda kształtowana forma uzyskuje swą skutecz­ność z sumy napięć, harmonii i kontrastów, które zawiera i które odróżniają ją od innych. Najczęś­ciej określa się to słowem Layout, chociaż takie wyrażenia, jak struktura, kompozycja kolumny, skład i obraz czy Mise-en-page są równie wyrazis­te. Pojęcie makiety często interpretuje się różnie: czasem zalicza się do niej także szkic wstępny […]

FACHOWE PRZESŁANKI

Podczas gdy niektórzy projektanci wyłącznie pracą myślową dochodzą do nowych pomysłów, które potem rzu­cają na papier, inni wolą „bawić się” naszkicowa­nymi elementami, układać je w różne kompozycje i w ten sposób znajdować nowe rozwiązania. Makieta jest dla zleceniodawcy — przed wypraco­waniem ostatecznego projektu — propozycją, ma­jącą dać wyobrażenie o oddziaływaniu wydruko­wanej pracy. Uzdolniony projektant grafik […]