Archive for the Badania i obserwacje nauki Category

BARDZO DUŻO PYTAŃ

„Oczywiście, nauczyciele zadają w ciągu przeciętnego szkolnego dnia bardzo dużo pytań. Pół wieku temu Stevens (1912) szacował, że cztery piąte lekcji schodziło na pogadance-odpytywaniu. W badanej przez niego próbie nauczyciele szkół średnich zadawali w ciągu jednego dnia nauki średnio 395 pytań. Ale i nowsze badania przyniosły podobny rezultat: 10 nauczycieli pierwszej klasy stawiało uczniom dziennie […]

WPŁYW PYTAŃ NA UCZENIE SIĘ

Jak wpływa na uczenie się takie mnóstwo pytań? Zwłaszcza jak na uczenie się i myślenie uczniów oddziałują proste pytania o fakty, a jak pytania wyżej zorganizowane? Zgodnie z potoczną wiedzą sądzono, ze pyta­nia bardziej złożone są korzystniejsze dla postępów poznawczych ucznia od bardziej konkretnych pytań faktograficznych. Jednak dokonywane na po­czątku lat siedemdziesiątych syntezy badań (Dunkin, […]

PYTANIA I WYNIKI

Należy wszelako pamiętać, że badania, na których oparł się Rosenshine, były prowadzone w klasach młodszych, złożonych w większości z dzieci rodzin o niskiej pozycji społeczno-ek onomi­cznej. Kilka lat później Redfield i Rousseau (1981) na podstawie innych zebranych badań zakwestionowali z kolei pogląd o wyższości pytań fakto­graficznych. Z ich danych wynikało, że pytania wyżej zorganizowane i […]

POJAWIAJĄCE SIĘ STANOWISKO

Z badań tych zdaje się wyłaniać wspólne stanowisko, że wybór rodzaju pytań powinien zależeć od tego, jacy są uczniowie i jakie cele chce osiągnąć nauczyciel. Na przykład Gal (1984, s. 41) tak interpretował owe badania:Pytania faktograficzne są bardziej skuteczne w przypadku małych słabo rozwiniętych umysłowo dzieci, gdy przedmiotem nauki są głównie proste umiejętności.Pytania wymagające wyżej […]

POZIOM TRUDNOŚCI PYTANIA

Poziom trudności pytania mówi o możliwości udzielenia przez ucznia poprawnej odpowiedzi bez; wzglę­du na stopień rozwoju umysłowego. I w tym przypadku badania dostarczyły niejednorodnych wyników. Na ich podstawie Brophy i Good (1986, s. 362, 363) radzą: „Widać wyraźnie, że znaczna część, może trzy czwarte, nauczy­cielskich pytań powinno wywołać prawidłowe odpowiedzi (…). Reszta pytań, a przynajmniej ich […]

PRAWIDŁOWOŚĆ W ODPOWIADANIU

Niektórzy badacze, jak Cazden i Mehan (1989) oraz Edwards i Mercer (1987), zwracają uwagę nie tyle na rodzaje pytań, ile na ogólne prawidłowo­ści w odpytywaniu. Na przykład Cazden i Mehan (1989, s. 50) napisali, że w większości klas „(1) to nauczyciel stawia pytania; (2) nauczyciel zna odpowiedzi; (3) powtórzenie pytania wskazuje, że odpowiedź była błędna”. […]

CZAS WYCZEKIWANIA

Jak wspominaliśmy, nowe programy, zwłaszcza z nauk ścisłych i społecznych, two­rzono z myślą o ułatwieniu uczniom nauki badania i odkrywania związków między zjawiskami społecznymi i przyrodniczymi. Praktycznie wszystkie pro­gramy zalecały jako metodę badania dyskusję ukierunkowaną na odkrywanie.Początkowo twórcy programów nauczania i badacze obserwujący nauczy­cieli pracujących według nowych programów byli rozczarowani, gdyż zarów­no proporcja dyskursu wśród […]