Konkursy biblijne w roku szkolnym 2017/2018

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziałów Katechetycznych diecezji bielsko–żywieckiej, częstochowskiej, gliwickiej, sosnowieckiej i katowickiej. Podjęte zostały decyzje dotyczące organizowania konkursów biblijnych w roku szkolnym 2017/2018 i latach następnych.

W związku z reformą oświaty ustalono, że w roku szkolnym 2017/2018 po raz ostatni zostanie zorganizowany konkurs biblijny dla gimnazjum w formule ogólnowojewódzkiej. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs na poziomie gimnazjalnym będzie kończył się etapem diecezjalnym.

W roku szkolnym 2017/2018 konkurs biblijny dla szkół podstawowych będzie organizowany dla klas V–VII. Zakończony zostanie etapem diecezjalnym. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs biblijny dla szkół podstawowych odbędzie się w formule wojewódzkiej. Będą mogli wziąć w nim udział uczniowie klas V–VIII.

W roku szkolnym 2017/2018 konkursy biblijne zostaną przeprowadzone w oparciu o następujące księgi Pisma Świętego: konkurs dla szkół podstawowych na podstawie Ewangelii wg św. Marka, konkurs dla gimnazjum na podstawie Dziejów Apostolskich.

 

propozycja zajęć nt zjawiska handlu dziećmi

Szanowni Katecheci                                                                                                             szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przychylając się do prośby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o wsparcie działań Krajowego Planu Działania Przeciw Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 (KPD), zwracamy się z prośbą o przeprowadzenie w czerwcu w ramach lekcji religii (w klasach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) zajęć o tematyce zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi. Szczególnie ważnym obszarem wymienionym przez KPD jest prewencja, zwłaszcza działanie na wzrost świadomości młodzieży, która często, podejmując pracę za granicą, pada ofiarami handlu ludźmi. Według danych Eurostatu w latach 2010-2012 zarejestrowano 713 pochodzących z Polski ofiar, przy czym całkowita skala tego procederu pozostaje nieznana.

            Przygotowany scenariusz zajęć można pobrać ze strony internetowej Referatu Katechetycznego:

www.katechezaczest.pl  w zakładce: BIBLIOTEKA/POMOCE KATECHETYCZNE

lub ze strony: www.handelludzmi.eu/hl/multimedia-1/materialy-informacyjne/6137,Scenariusz-zajec.html

                                                          Z wyrazami szacunku        ks. Paweł Wróbel

Rekolekcje dla katechetów

Rekolekcje dla katechetów odbędą się w dn. 23-25 czerwca 2017 r. w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 43. Poprowadzi je ks. dr Łukasz Dyktyński. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: formacja duchowa/rekolekcje.

w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku
 • 1
 1. „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
 
 1. Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.
 
 1. Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.
 • 2
 1. „Program nauczania religii” z dnia 9 czerwca 2010 roku oraz programy zatwierdzone na podstawie „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, o której mowa w § 1, obowiązują do czasu uchylenia ich przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
 
 1. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do podręczników, poradników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych.
 • 3
 1. Od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum.
 
 1. Od roku szkolnego 2018/19 w klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy II gimnazjum.
 
 1. Od roku szkolnego 2019/20 w klasach I szkół ponadpodstawowych stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy III gimnazjum.
 • 4
Stosowanie § 3 oznacza w szczególności możliwość oznaczenia na okładce, stronie tytułowej i w formule zatwierdzenia zmian zgodnych z rzeczonymi przepisami.
 • 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku. bp Marek Mendyk Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Świadectwa ukończenia katechizacji

Drodzy Katecheci,

pragnę poinformować, iż są do nabycia w Referacie Katechetycznym świadectwa ukończenia nauki religii w szkole ponadgimnazjalnej. Każdy katechizowany uczęszczający na lekcje religii w ostatniej klasie w szkołach zawodowych, licealnych i technicznych powinien otrzymać tego typu świadectwo. Proszę zatroszczyć się o to, by zostały one wręczone uczniom w odpowiednim czasie. Cena świadectwa wynosi 1 zł. Czytaj dalej Świadectwa ukończenia katechizacji

zmiana adresu e-mail

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana adresu e-mail   Referatu Katechetycznego.  Dotychczasowy adres: katecheza@kuriaczestochowa.pl jest nieaktualny.

Korespondencję mailową prosimy kierować wyłącznie na adres:     referat@katechezaczest.pl